Wednesday, May 4, 2011

String хөрвүүлэлт

Java хэлэнд өгөгдлийн төрлүүдийн хооронд хөрвүүлэлт хийхдээ "Parse" болон to'шинэ төрөл' гэсэн түлхүүр үгүүдийг ашигладаг.
Ж/нь:
1. string to int
String Str = "203";
int a = Integer.parseInt(Str);

2. int to string
int a = 1;
String Str = Integer.toString(a);

3. string to double
String Str = "203";
double Doub= Double.parseDouble(Str);

4. double to string
double Doub= 0.203;
String Str= Double.toString(Doub);

5. string charAt
String Str = "CS203 Java";
System.out.println(Str.charAt(0)+" "+Str.charAt(1));
// Str.charAt(0) нь CS203, Str.charAt(1) Java гэсэн String-г хэвлэнэ

No comments:

Post a Comment