Saturday, May 14, 2011

А.Жаргалсайхан багшийн оюутнуудын 70 оноо

Доорх "70 оноо" гэсэн товчин дээр дарна уу.

Sunday, May 8, 2011

Сорил2-ийн дүн: Даваа-2

Сорил2 болон бусад явцын үнэлгээгээ эндээс татаж авч үзээрэй!

Даваа-2. updated by Enkhjargal 08/May/2011

Wednesday, May 4, 2011

String хөрвүүлэлт

Java хэлэнд өгөгдлийн төрлүүдийн хооронд хөрвүүлэлт хийхдээ "Parse" болон to'шинэ төрөл' гэсэн түлхүүр үгүүдийг ашигладаг.
Ж/нь:
1. string to int
String Str = "203";
int a = Integer.parseInt(Str);

2. int to string
int a = 1;
String Str = Integer.toString(a);

3. string to double
String Str = "203";
double Doub= Double.parseDouble(Str);

4. double to string
double Doub= 0.203;
String Str= Double.toString(Doub);

5. string charAt
String Str = "CS203 Java";
System.out.println(Str.charAt(0)+" "+Str.charAt(1));
// Str.charAt(0) нь CS203, Str.charAt(1) Java гэсэн String-г хэвлэнэ

Sunday, May 1, 2011

Java - Stream, Input, Output жишээ - 2

ФАЙЛ РУУ УНШИХ, БИЧИХ
InputStream бол өгөгдлийг эх үүсвэрээс уншихад ашигладаг, OutputStream бол өгөгдлийг ямар нэгэн эх үүсвэр лүү бичихэд ашигладаг тухай бид үзсэн. Доорх зурганд Input, Output stream-урсгалын классын иерархи бүтцийг харуулсан.

ЗУРАГ 1

Бидний ашиглах чухал 2 урсгал нь FileInputStream, FileOutputStream -ууд юм.

1. FileInputStream

Энэ урсгал нь файлаас өгөгдөл уншдаг. Объектийг нь 'new' түлхүүр үг ашиглаж хэд хэдэн байгуулагч аргаар үүсгэж болдог.

//Доорх байгуулагч арга нь файлын нэрийг абсолют директорын хамт String төрлөөр зарлаж байна.

InputStream myFile = new FileInputStream("C:/cs203/java/lab");
//Харин доорх байгуулагч нь файлын объектийг эхлэж үүсгээд дараа нь InputStream-д дамжуулж байна.

File f = new File("C:/cs203/java/lab");
InputStream f = new FileInputStream(f);


//Дээрх 2 жишээнд lab гэдэг бол файл юм. Файл бүхэн өргөтгөлтэй байх албагүй.
// Үүнээс гадна ByteArrayInputStream, DataInputStream зэрэг оролтын урсгалууд байдаг.

2. FileOutputStream

FileOutputStream нь файл үүсгэж, өгөгдөл бичихэд ашигладаг. Тухайн файл үүсээгүй үед шинээр үүсгэдэг. FileOutputStream объектийг 2 янзаар байгуулагч арга ашиглан үүсгэдэг.

//Доорх байгуулагч арга нь файлын нэрийг абсолют директорын хамт String төрлөөр зарлаж байна.
OutputStream f = new FileOutputStream(C:/cs203/java/lab");

//Харин доорх байгуулагч нь файлын объектийг эхлэж үүсгээд дараа нь OutputStream-д дамжуулж байна. Эхлээд бид файлаа File() арга ашиглаж үүсгэнэ.
File f = new File("C:/cs203/java/lab");
OutputStream f = new FileOutputStream(f);


// Үүнээс гадна ByteArrayOutputStream, DataOutputStream зэрэг оролтын урсгалууд байдаг.

ЖИШЭЭ 4


import java.io.*;
public class fileStreamTest{
   public static void main(String args[]){   
   try{
      byte bWrite [] = {11,21,3,40,5};
      OutputStream os = new FileOutputStream("C:/cs203/java/lab.txt");
      for(int x=0; x < bWrite.length ; x++){
         os.write( bWrite[x] ); // өгөгдлөө бичиж байна
      }
      os.close(); // урсгалаа хааж байна
     
      InputStream is = new FileInputStream("C:/cs203/java/lab.txt");
      int size = is.available(); //тухайн файлын хэмжээг int -ээр буцаана


      for(int i=0; i< size; i++){
         System.out.print((char)is.read() + "  ");
      }
      is.close(); // урсгалаа хааж байна
   }catch(IOException e){
      System.out.print("Exception"); //алдаа барьж авч байна. Файл байхгүй байх, бичих эрхгүй байх г.м
   }
   }
}
//Дээрх програмын код нь файлын оролт, гаралтын тухай ерөнхий ойлголтыг үзүүлнэ. lab.txt файлд өгөгдсөн тоонуудыг бинари форматаар бичнэ. Дэлгэцэнд хэвлэхдээ буцаагаад тэмдэгт болгож хувиргана.

Java Директор (Хавтас)

Хавтас үүсгэх:

Хавтас үүсгэдэг File- классын 2 төрлийн арга байдаг.
1. mkdir()
Хавтас амжилттай үүссэн бол true утга буцаана. Үүсгэх гэсэн хавтас хэдийн үүссэн байх, абсолют бүрэн зам нь үүсээгүй байх үед худал утга буцаана. Ж/нь: "C/cs203/lab10" C дискний cs203 хавтсанд lab10 гэсэн хавтас үүсгэе гэлээ гэж бодоход хэрвээ cs203 гэсэн хавтас үүсээгүй бол lab10 үүсч чадахгүй алдаатай байх юм.

2. mkdirs()
Үүсгэх гэж буй хавтасны эцэг хавтас үүсээгүй үед ч үүсгэж чадна. Ж/нь: "C/cs203/lab10" C дискний cs203 хавтсанд lab10 гэсэн хавтас үүсгэе гэлээ гэж бодоход хэрвээ cs203 гэсэн хавтас үүсээгүй бол cs203 болон lab10 гэсэн хавтасуудыг цугт нь шинээр үүсгэдэг.

// Доорх код нь /cs203/lab10 гэсэн директор буюу хавтас үүсгэнэ


ЖИШЭЭ 5


import java.io.File;
class CreateDir {
   public static void main(String args[]) {
      String dirname = "/cs203/lab10";
      File d = new File(dirname);
      // Хавтас үүсгэх хэсэг
      d.mkdirs();
  }
}

Хавтас унших:

Хавтас буюу директор хэд хэдэн файл, хавтас өөртөө агуулж болно. File -н объектийг үүсгээд дараа хавтас мөн эсэхийг нь isDirectory( ) аргын тусламжтайгаар true утгыг авч шалгаж болно.

list( ) аргаар тухайн объект-д харгалзах файл, дэд хавтасуудыг үзэж болно. Доорх програмын кодыг харна уу.


ЖИШЭЭ 6


import java.io.File;
class DirList {
   public static void main(String args[]) {
      String dirname = "/lab10";
      File f1 = new File(dirname);
      if (f1.isDirectory()) {
         System.out.println( "Khavtas " + dirname);
         String s[] = f1.list();
         for (int i=0; i < s.length; i++) {
            File f = new File(dirname + "/" + s[i]);
            if (f.isDirectory()) {
               System.out.println(s[i] + " bol khavtas mon");
            } else {
               System.out.println(s[i] + " bol file mon");
            }
         }
      } else {
         System.out.println(dirname + " bol khavtas bish");
    }
  }
}

Үр дүн:


Khavtas / lab10


lab10.java bol file mon
lab10.class bol file mon
lab10_2.java bol file mon
lab10_2.class bol file mon
labnemelt bol khavtas mon
labnemelt2 bol khavtas mon

Thursday, April 28, 2011

Лабораторийн ажил№11

"Файлтай ажиллах"
Даалгавар: Бие даалтаар хөгжүүлсэн сэдвийн хүрээнд зарим нэг классын объектуудыг файл руу бичих, унших үйлдлийг хэрэгжүүлэх.
Оноо: 3
Хамгаалах эцсийн хугацаа: 15 долоо хоног

Ж.Золжаргал багшийн оюутнуудын явцын дүн

3-3, 5-6 лаб-ын оюутнууд дүнгээ үзэж 15-р долоо хоногт бахдаж буруу оруулсан дүн байвал засуулна уу.

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Agy8N34zEKcudDRVa3N5OHpYTE9wX2ZPV2xtV0o1MXc&hl=en

Monday, April 25, 2011

Java - Stream, Input, Output жишээ - 1

Лекц 14-дээр java.io сангийн тухай дэлгэрэнгүй байгаа тул цаг гаргаж уншахыг зөвлөж байна. 
Энэ нийтлэлд Java-н хялбархан гараас унших, файлтай ажиллах жишээ оруулахаар зорилоо.

java.io - гэдэг санд Java-н оролт гаралт (I/O)-той ажиллах бараг бүхий л классууд байдаг гэхэд болно. Объект, хувьсагч, массив гээд дурын өгөгдөл, тэмдэгтийг дэмждэг тул та бүхэн хөгжүүлж буй сэдэвтээ файлтай ямар нэгэн байдлаар ажилладаг байхаар хийх хэрэгтэй. Оролт, гаралтын урсгалыг ашиглахын тулд програмдаа java.io санг импорт хийх хэрэгтэй. Үүний тулд эх кодын эхний мөрөнд import java.io.*; гэж бичнэ. * гэдэг нь тухайн java.io санд байгаа бүх классуудыг оруулж ашиглана гэж програмдаа ойлгуулж байгаа юм. io сангаас гадна маш олон урьд нь хөгжүүлж бэлэн болсон сангууд байдаг. Бид шинээр хийхээс өмнө урьд нь хийсэн сангуудыг судлаж ашиглах нь цаг хэмнэнэ.

1. КОНСОЛООС ӨГӨГДӨЛ УНШИХ:
Java-н консолоос оролт авч уншихдаа System.in -г ашигладаг. BufferedReader гэсэн объектэд System.in-г дамжуулснаар тэмдэгтийг урсгалыг унших боломжтой болж байгаа юм.

Жишээ код:
BufferedReader br = new BufferedReader(new 
                      InputStreamReader(System.in));

BufferedReader-н объект нэгэнт үүссэн бол бид read() аргаар тэмдэгтүүдийг, readLine()- аргаар String-г консолоос уншиж болно.


ЖИШЭЭ 1
// BufferedReader ашиглаж консолоос тэмдэгт(characters) өгөгдөл унших нь. Хэрэглэгч 'q' дарвал програм хаана.

import java.io.*;

class BRRead {
   public static void main(String args[]) throws IOException
   {
      char c;
      // System.in -г BufferedReader объектэд дамжуулж байна
      BufferedReader br = new BufferedReader(new 
                         InputStreamReader(System.in));
      System.out.println("Garaas, 'q' darj programmiig duusgana uu.");
      // тэмдэгт уншиж байна
      do {
         c = (char) br.read();
         System.out.println(c);
      } while(c != 'q'); // c хувьсагч нь String биш тэмдэгт учраас шууд != харьцуулж болно.
   }
}

Програмын гаралт:

Garaas, 'q' darj programmiig duusgana uu.
cs203fileq
c
s
2
0
3
f
i
l
e
q

ЖИШЭЭ 2
// BufferedReader ашиглаж консолоос String унших нь 
import java.io.*;
class BRReadLines {
   public static void main(String args[]) throws IOException
   {
      // System.in ашиглаж BufferedReader -н объектийг үүсгэж байна
      BufferedReader br = new BufferedReader(new
                              InputStreamReader(System.in));
      String str;
      System.out.println("String temdegtuudee oruulna uu.");
      System.out.println("Ta 'end' gej bichij programiig duusgan uu.");
      do {
         str = br.readLine();
         System.out.println(str);
      } while(!str.equals("end")); // энэ удаад str хувьсагч нь String учраас != харьцуулж болохгүй. str.equals() -гэсэн аргыг дуудаж харьцуулна
   }
}

Програмын гаралт:

String temdegtuudee oruulna uu.
Ta 'end' gej bichij programiig duusgan uu.
Negdugeer mor
Hoyordugaar mor
Guravdugaar mor
end

2. КОНСОЛ РУУ ӨГӨГДӨЛ БИЧИХ:
Бидний өнөөдрийг хүртэл дэлгэцэнд хэвлэхдээ энэ аргыг ашиглаж байсан. Консол руу өгөгдөл бичих нь print( ), println( )-г ашигладаг гэж өмнө үзсэн. Энэ нь System.out байтын урсгалын классыг ашиглаж дэлгэцэнд гаргадаг.

ЖИШЭЭ 3

import java.io.*;

// System.out.write() аргыг ашиглана
class WriteDemo {
   public static void main(String args[]) {
      int w; 
      w = 'A';
      System.out.write(w);
      System.out.write('\n');
   }
}
//Дээрх программын гаралт нь A гэсэн тэмдэгт байх болно.
// Мөр, мөрөөр бичих эсэхээс шалтгаалж
// print(), println() гэсэн аргуудыг ч бас ашигладаг.

БИЕ ДААЛТ нөхөж хамгаалах, дvгнэх заалт

Бие даалтын ажил нөхөж хамгаалах, дүгнэх заалт:

 • Бие даалтын ажил№1 буюу Бие даалтын явцаа заасан хугацаанд үзүүлж, хэлэлцсэн оюутнууд 0, бие даалтаа үзүүлээгүй оюутнууд -4 оноогоор, дүгнэгдэнэ.

 • Бие даалтын ажил№2 буюу Бие даалтын нэгтгэлээ заасан хугацаанд хамгаалсан оюутнууд багшийн зөвшөөрлөөр 14-15 долоо хоногт багтаан өөрийн хийсэн ажлаа төгөлдөржүүлэн сайжруулж бүтэн оноогоо авах боломжтой. Тухайлбал, багшийн зүгээс засаж сайжруулах шаардлагатай гэж үзсэн хэсгийг баяжуулан сайжруулах, мөн бие даалтын ажлын бичиг баримтын дүгнэлт хэсэгт бие даалтын ажил гүйцэтгэх явцад гарсан хүндрэл, алдааг хэрхэн шийдвэрлэсэн тухайгаа жагсааж бичих гэх мэт

 • Бие даалтын ажил№2 буюу Бие даалтын нэгтгэлээ заасан хугацаанд хамгаалаагүй 1 долоо хоног хоцорч хамгаалсан бол тухайн ажлын гүйцэтгэлээр дүгнэсэн онооны тал хувиар дүгнэгдэнэ. 2 долоо хоног хоцорч хамгаалсан ажил оноо авахгүй.

Saturday, April 23, 2011

Сорилын дүн

Анхаар!
 • 15 долоо хоногийн даваа гариг гэхэд багш нар лабораторийн цаг тус бүрээр Сорил2-ийн дүнгээс бусад оноог хичээлийн вэбэд нийтлэх тул бүхэн Сорил№2-оос өмнө өөрийн явцын болон Сорил1-ийн оноогоо вэбээс харж баталгаажуулна уу!
16 долоо хоногт дүнгийн баазад өөрлчлөлт орохгүйг анхаар!!!Явцын сорил 2

Явцын сорил 2-ийг 2011.05.07-ны бямба гаригт 15:00 цагаас 130, 205, 206 тоот өрөөнд авах болсоныг мэдэгдье!

Wednesday, April 20, 2011

Unicode хөрвүүлэгч

Зарим лекц, лабораторын ажлын үсгийн фонт нь танигдахгүй байвал танигдахгүй байгаа үгээ хуулж аваад http://url.cdeq.mn/unicode хаягаар орж Unicode-руу хөрвүүлж уншина уу.

Friday, April 15, 2011

САНАЛ АСУУЛГА

String харьцуулах

String s = "Bataa", t = "Dorjoo";
if (s == t) // Зөв юм шиг боловч тэмдэгтийг ингэж харьцуулах нь буруу
if (s.equals(t)) // Зөв
if (s > t) // Буруу
if (s.compareTo(t) > 0) // Зөв

Friday, April 8, 2011

Нэмэлт онооны ажил

Нэг нь олонтой гэсэн Бүрдмэл харьцааг хэрэгжүүүлж турших.
Тухайлбал: Бодит амьдрал дээр
 • Машин 4 дугуйтай.
 • Уншигч 3 ном авах эрхтэй
 • Албан хаагч хэд хэдэн дипломтой гэх мэт "нэг нь олонтой" гэсэн холбоосоор холбогдох бүрдмэл харьцаа тохиолддог.
Оноо: 2

Лаб№10

Бүрдмэл харьцаа
 1. "Computer has a monitor" ба "Computer has a speaker" гэсэн бүрдмэл харьцааг тодорхойлж хэрэгжүүлэх жишээ код бич.
 2. Хэлэлцэх асуудал:
 • Бүрдмэл харьцаа, түүний хэрэглээний ач холбогдол
 • Composition болон Aggregation холбоосуудын хоорондын ялгааг тайлбарлаж тодорхой жишээ гарга.

Thursday, April 7, 2011

Java ном

Хичээлийн үндсэн сурах бичиг : "Объект Хандлагат Програмчлал Java ном" -ыг
 • КТМС-ийн 108 тоот өрөө
 • Интер Номын их дэлгүүрээс тус тус худалдан авах боломжтой.

Wednesday, April 6, 2011

Saturday, April 2, 2011

Лаб№9

Ирэх 7 хоногийн (04/04/2011-04/08/2011) Лабораторийн цаг дээр ирэхдээ "интерфейс"-ийг бие даалтын ажилдаа нэмж хэрэгжүүлээд ирээрэй! Энэ нь лабораторийн ажлын 2 оноогоор дүгнэгдэхээс гадна бие даалтын чинь нэг хэсэг юм. Өөрөөр хэлбэл, Лабораторийн багш нар ирэх 7 хоногт зөвхөн "интерфейс"-ийг хэрхэн хэрэгжүүлсэнийг тань шалгаад зогсохгүй, та бүхний бие даалтын ажил ерөнхийдөө ямар явцтай явж байгаа, цаашид бие даалтын ажил гүйцэтгэхдээ юун дээрээ анхаарах, юуг засаж сайжруулах шаардлагатайг тань оноо хасахгүйгээр хэлж зөвлөх тул Та бүхэн ирэх 7 хоногт (04/04/2011-04/08/2011) лабораторийн хичээлдээ идэвхитэй оролцоорой!

Бие даалт №2

Бие даалтын ажлын 2 хамгаалах

Програмын үр дүн: Бие даалт №2-д өгөгдсөн ойлголтуудыг хэрэгжүүлэх. Тэгэхдээ Бие даалтын ажил№1-ээр бичсэн код дээрээ үргэлжлүүлж бичээрэй! Сонгосон сэдвийн хүрээнд тань зарим нэг ойлголтыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байвал (хийсвэрлэхэд хүндрэлтэй бол) тухайн ойлголтыг хэрэгжүүлсэн, өөр бусад жишээг интернет бусад сурах бичигээс хайж олоод туршиж үзээд оноогоо дүйцүүлэн тооцуулж болно.
04/04/2011-04/08/2011 хооронд Лабораторийн цаг дээр ирэхдээ "интерфейс"-ийг бие даалтын ажилдаа нэмж хэрэгжүүлээд ирээрэй! Энэ нь лабораторийн ажлын 2 оноогоор дүгнэгдэхээс гадна бие даалтын чинь нэг хэсэг юм. Өөрөөр хэлбэл, Лабораторийн багш нар ирэх 7 хоногт зөвхөн "интерфейс"-ийг хэрхэн хэрэгжүүлсэнийг тань шалгаад зогсохгүй, та бүхний бие даалтын ажил ерөнхийдөө ямар явцтай явж байгаа, цаашид бие даалтын ажил гүйцэтгэхдээ юун дээрээ анхаарах, юуг засаж сайжруулах шаардлагатайг тань оноо хасахгүйгээр хэлж зөвлөх тул Та бүхэн ирэх 7 хоногийн лабораторийн хичээлдээ идэвхитэй оролцоорой!


Реферат бичих: Агуулгын хувьд Бие даалт№1 болон Бие даалт№2-оор хэрэгжүүлсэн ОХТ-ийн онолын ойлголтуудыг багтаасан байна. Онолын ойлголт тус бүрээр тухайн ойлголтын онцлог хэрэглээний ач холбогдлын талаар товч дурдаад өөрийн системдээ тухайн ойлголтыг бодит амьдралын шаардлагатай уялдуулан хэрхэн хэрэгжүүлсэнээ тайлбарлаарай!

Friday, April 1, 2011

Блогыг ДИНАМИК үздэг боллоо

Блогын нийтлэл, сэтгэгдлүүдийг илүү хурдтай, илүү хялбараар үздэг "Динамик Блог" гэсэн боломж нэмэгдлээ. Ялангуяа интернэтийн хурд удаан байгаа энэ үед динамикаар үзсэнээр оюутнууд та бүхэн вэб хуудас ачаалагдаж дуусахыг хүлээхэд биш програмаа бичихдээ цагаа зарцуулж чадна.
Дэлгэцийн баруун дээд буланд байрлах DNV цэсэн дээр дарж динамикаар үзнэ үү. Түүнчлэн "Flipcard, Mosaic, Sidebar, Snapshot, Timeslide" зэрэг төрөл бүрийн дизайнтайгаар үзэж болно.

Friday, March 25, 2011

Лаб№8


PDF хувилбар (код харагдахаар зассан)

Tuesday, March 15, 2011

CS203-Сорил 01

9-р долоо хоногт буюу 3/26 - Бямба гараг, 15:00 цагт 130, 205, 206 ангид СS203 - Сорил 1 авна. 
Сорил нь эхний 9 лекц, 7 лаб дээр үзсэн ойлголтууд агуулсан тест, бодлого гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

Monday, March 14, 2011

"Бие даалт №1" хамгаалах

Бие даалтын ажил№1-ийг дараах 2 үе шаттай хамгаалуулна. Үүнд:
 1. X долоо хоног (III.28-IV.1) Хэрэгжүүлэх ойлголтууд: Хийсвэрлэл, удамшил харьцаа, даран тодорхойлогдсон арга (method override), Статик түлхүүр үгийн хэрэглээ, final түлхүүр үгийн хэрэглээ, дахин тодорхойлогдсон арга (method overload)
 2. XIII долоо хоног (IV.18-IV.23) Хэрэгжүүлэх ойлголтууд: Интерфейс, бүрдмэл харьцаа, ...

Лаб№7

Wednesday, March 9, 2011

Monday, March 7, 2011

Лаб№6

Лабораторийн ажил№6

Monday, February 28, 2011

Лаб№5

Friday, February 25, 2011

Бие даалт

Tuesday, February 22, 2011

Tuesday, February 15, 2011

Лаб№1-2-3 (фонт зассан)


энд дарж PDF үзнэ үү.

JDK 6 - Java SE Development Kit 6u18


Жава дээр бичсэн кодоо ажилуулахын тулд компьютерт чинь JRE суусан байх хэрэгтэй. Харин Жава дээр код бичиж хөрвүүлж, засвар хийхийн тулд JRE агуулсан JDK суулгах хэрэгтэй. Бид жава програмистууд болох гэж байгаа тул JDK суулгана.

Өөрийн үйлдлийн систтемийн платформоо сонгоод Download товч дээр дараарай.

PDF уншигчpdf уншигч авсаархан програм FOXITREADER -г эндээс татаж аваарай.

Monday, February 14, 2011

Лаб№1

Анхаар! Энэ лабораторийн ажил бусад лабораторийн ажлуудад ашиглагдах анхны алхам тул тусад нь хамгаалах шаардлагагүй, Лаборатрийн ажил№2, 3-ийг цагтаа хамгаалах үед энэхүү лабораторийн ажлын 2 оноо нь автоматаар тооцогдоно.

Лабораторийн ажил№1

Лаб№3

Лабораторийн ажил№3

Лаб№2

Лабораторийн ажил№2

Wednesday, February 9, 2011

Жишээ код: 3th week

//  Doorh jishee code ni class, gishuun function, gishuun 
//  ugugdul, baiguulagch function herhen ashiglah tuhai
//  uzuulne.
//  ajluulahdaa
//  javac lab01.java
//  java lab01

class Student {
public String Ovog;
public String Ner;
Student (String First, String ner){
Ovog=First; 
Ner=ner; 
}
Student()
{}

Student (String ovog){
Ovog=ovog;
}
public String OvgiigDuud()
{ 
return Ovog;
}
public String getNer()
{
return Ner;
}

}
public class lab01 {
public static void main (String args[]){

Student oyutan = new Student ();
oyutan.Ovog="Dorj";
oyutan.Ner="Bataa";

Student oyutan2= new Student ("Dorj", "Bataa");
Student oyutan3= new Student ("Dorj");

System.out.println("Oyutanii ovog: "+oyutan.OvgiigDuud()+"\nOyutanii ner "+oyutan.getNer());
}
}


Лаб-ын ажил гүйцэтгэхэд түгээмэл тулгарч буй асуудлууд

Лаб-ын ажилаа үзүүлж чадаагүй болон үзүүлсэн боловч сайн ойлгоогүй оюутнуудад лаб-ын ажил хийхэд тургарч буй асуудлуудыг тайлбарлан оруулав.

Жишээ 1: Lab.java файл
Энэ тохиолдолд Lab.java файл c:\cs203\Lab.java байрлалд хадгалагдсан.

class Lab{
public static void main(String[] vals){
System.out.println("Hello world");
}
}

1. Ямар нэгэн текст засварлагч дээр програмын кодоо бичнэ. (notepad, notepad++ ...)
2. Таны бичсэн кодын main функцыг агуулсан классын нэрээр файлаа нэрлэх бөгөөд файлын өргөтгөл нь java байна. ( Манай жишээнд: Lab.java - том жижиг үсгийн ялгаатайг анхаарна уу)
3. Програмаа ажилуулахын тулд комманд промтыг нээнэ. Start -> All programs -> Accessories -> Command Promt
4. Гарч ирэх цонхон дээр тухайн програмын кодоо буюу Lab.java файлыг агуулсан хавтсанд шилжинэ.
Үүний тулд: cd коммандыг ашиглана.
Манай тохиолдолд: cd \cs203 гэсэн команд өгнө
5. Өөрийн бичсэн *.java файлаа байт код руу хөрвүүлнэ.
Үүний тулд: javac Lab.java гэсэн команд өгнө
Хэрэв энэ команд 'javac' is not reconized as ... ийм хэлбэрийн алдаа өгж байвал та javac.exe файлыг агуулсан хавтасыг зааж өгөх хэрэгтэй.
Үүний тулд манай тохиолдолд: path C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\bin гэсэн командыг өгнө.
Харин өөр алдаа өгж байвал таны бичсэн програм syntax-ын алдаатай байна гэсэн үг.
6. Ямарч алдаа өгөөгүй бол одоо програмаа дараах командаар ажилуулана.
Үүний тулд: java Lab гэсэн командыг өгнө.
7. Жава програм том жижиг үсэг ялгаатайг анхаарна уу! Болохгүй бол дахин 1-р алхамаас 7 хүртэл нягтлана уу.

Жишээ 2: Lab.java файл (Package ашиглав)
Энэ тохиолдолд Lab.java файл c:\cs203\mypack\Lab.java байрлалд хадгалагдсан.

package mypack;
class Lab{
public static void main(String[] vals){
System.out.println("Ene jisheend package ashiglav.");
}
}
1. Энэ тохиодолд програмаа ажилуулахдаа package-аа агуулсан хавтсанд эхэлж шилжинэ.
Үүний тулд: cd \cs203
2. javac mypack\Lab.java гэсэн командаар байт код руу хөрвүүлнэ.
3. java mypack.Lab гэж програмаа дуудаж ажилуулна.

Tuesday, February 8, 2011

Лекц №3. Advanced Java program

Monday, February 7, 2011

Лекц №2. Анхны хялбар Java програм


Thursday, January 27, 2011

Объект хандалтат програмчлал - Сурах Бичиг

CS203-Объект хандалтат програмчлал хичээлийн хүрээнд Жава хэлийг судлах бөгөөд
1. "Оъект хандалтат програмчлал Java" Д.Энхжаргал
2.  "Объект хандалтат програмчлал C++" Т.Отгонбаяр гэсэн номнуудыг
КТМС-н номын сангаас авч уншицгаана уу.