Thursday, April 28, 2011

Лабораторийн ажил№11

"Файлтай ажиллах"
Даалгавар: Бие даалтаар хөгжүүлсэн сэдвийн хүрээнд зарим нэг классын объектуудыг файл руу бичих, унших үйлдлийг хэрэгжүүлэх.
Оноо: 3
Хамгаалах эцсийн хугацаа: 15 долоо хоног

No comments:

Post a Comment