Monday, April 25, 2011

БИЕ ДААЛТ нөхөж хамгаалах, дvгнэх заалт

Бие даалтын ажил нөхөж хамгаалах, дүгнэх заалт:

  • Бие даалтын ажил№1 буюу Бие даалтын явцаа заасан хугацаанд үзүүлж, хэлэлцсэн оюутнууд 0, бие даалтаа үзүүлээгүй оюутнууд -4 оноогоор, дүгнэгдэнэ.

  • Бие даалтын ажил№2 буюу Бие даалтын нэгтгэлээ заасан хугацаанд хамгаалсан оюутнууд багшийн зөвшөөрлөөр 14-15 долоо хоногт багтаан өөрийн хийсэн ажлаа төгөлдөржүүлэн сайжруулж бүтэн оноогоо авах боломжтой. Тухайлбал, багшийн зүгээс засаж сайжруулах шаардлагатай гэж үзсэн хэсгийг баяжуулан сайжруулах, мөн бие даалтын ажлын бичиг баримтын дүгнэлт хэсэгт бие даалтын ажил гүйцэтгэх явцад гарсан хүндрэл, алдааг хэрхэн шийдвэрлэсэн тухайгаа жагсааж бичих гэх мэт

  • Бие даалтын ажил№2 буюу Бие даалтын нэгтгэлээ заасан хугацаанд хамгаалаагүй 1 долоо хоног хоцорч хамгаалсан бол тухайн ажлын гүйцэтгэлээр дүгнэсэн онооны тал хувиар дүгнэгдэнэ. 2 долоо хоног хоцорч хамгаалсан ажил оноо авахгүй.

No comments:

Post a Comment