Friday, April 8, 2011

Лаб№10

Бүрдмэл харьцаа
  1. "Computer has a monitor" ба "Computer has a speaker" гэсэн бүрдмэл харьцааг тодорхойлж хэрэгжүүлэх жишээ код бич.
  2. Хэлэлцэх асуудал:
  • Бүрдмэл харьцаа, түүний хэрэглээний ач холбогдол
  • Composition болон Aggregation холбоосуудын хоорондын ялгааг тайлбарлаж тодорхой жишээ гарга.

No comments:

Post a Comment