Tuesday, April 6, 2010

Лаб 08

Лаб 8 -г хийхдээ өөрийн хөгжүүлж буй сэдвийн дагуу удирдамж дээр заасан даалгавруудыг өөрийн сэдэвтээ тусгаж хэрэгжүүлнэ. Эцсийн хугацаа 13-р 7 хоног. [ТАТАХ]


No comments:

Post a Comment