Wednesday, May 5, 2010

BufferedReader/Writer

java.io.BufferedReader, java.io.BufferedWriter нар нь текст файлаас, гараас String төрлөөр утга унших, бичихэд хэрэглэгдэнэ.

BufferedReader
Байгуулагч арга:
br =  new BufferedReader(new FileReader("file.txt"));
String s = br.readLine(); // Уншихдаа нэг мөр мөрөөр хоосон зайгүйгээр уншдаг.
(Файл байхгүй, бичих эрхгүй, өөр эзэмшичгтэй тохиолдолд IOException шиднэ.)

int c = br.read(); // Уншихдаа нэг char буюу тэмдэгтээр уншдаг.
Файлын төгсгөлд ирээд -1 гэсэн утга буцаадаг. Мөн дээрхийн адил алдаа үүсвэл IOException шиднэ.

br.close(); // Бид оролтын урсгал нээсэн бол заавал хааж файлын дараа
өөр процесс эзэмшихэд нь боломж өгөх хэрэгтэй.

BufferedWriter
Байгуулагч арга:
bw = new BufferedWriter(new FileWriter("file.txt")); //
String s;
bw.write(s); // Файл руу бичнэ. Шинэ мөр нэмэхгүй. Алдаа үүсвэл IOException шиднэ.
bw.newLine(); // Файл руу мөр, мөрөөр бичнэ. Шинэ мөр нэмэхгүй. Алдаа үүсвэл IOException шиднэ.
bw.close(); // Файл руу бичиж дууссан бол заавал оролтын урсгал хаах хэрэгтэй. 
Хаагаагүй тохиолдолд дискэнд хадгалагдахгүй байх эрсдэлтэй байдаг.

No comments:

Post a Comment