Wednesday, May 12, 2010

Combox, Checkbox, Radiobutton жишээ

An uneditable combo box
NOT a tutorial reader!

Дээрх Swing component -уудыг хэрхэн хоорондоо хамтарч ажиллаж байгаа тухай эндээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

No comments:

Post a Comment