Tuesday, March 9, 2010

Бие даалт 02

Бие даалт 02 - Жава Өгөгдлийн төрөл хувиргалт, Массив

УДИРДАМЖ:

Энэ бие даалтын ажлаар жава хэлний өгөгдлийн төрлүүд тэдгээрийг хэрхэн хувиргах төрөл хувиргалтын функц-үүдийн ашиглалт, массив-ийг заралгаа түүн дээр хийгдэх үйлдлүүдийг жишээн дээр үзүүлэх.

АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:

java.sun.com

google.mn search keyword:"How to convert data type X to type Y in java, "

JAVA 2 - Энхжаргал багшийн ном

Лекцийн материалууд

ДҮГНЭХ ХЭЛБЭР:

Бие даалт 2 нь нийт 5 оноотой.

Шалгах эцсийн хугацаа 9 -р долоо хоногийн Баасан гараг буюу 03-27 ны 18:00

[ Бие даалтын нүүр - татах]

ШАЛГУУЛАХ:

Оюутан тус бүр бие даалтын ажлыг лабораторын багшийнхаа бие даалтын цаг дээр лабораторын компьютер дээр эсвэл notebook дээр програмаа ажилуулж шалгуулж цаасан дээрх тайлангийн(программын эх кодыг хавсаргана) хамт хамгаалж оноогоо авна.

ШААРДЛАГА:

-Оюутны хийсэн жишээ Програм нь бие даалтын даалгаварт тусгагдсан бүх ойлголтуудыг бодитоор хэрэгжүүлж обьект хандлагат аргыг ашигласан байх хэрэгэтэй.

-Тайлан нь оюутны код, нэр, лабораторын цаг, багшийн нэр, бие даалтын даалгаврын зорилго, онолын судалгаа, програмын кодыг тайлбарын хамт тусгасан байх хэрэгтэй.

ДААЛГАВАР:

Бие даалтын ажил 1 нь үндсэн 2 хэсэгтэй: Хэсэг тус бүрт хамаарах ойлголтуудыг багтаасан жижиг програм бичнэ. Програм нь ямар ч үйлдэл хийдэг байж болно ОХТ ашигласан байвал сайн.

1.) Төрөл хувиргалт

integer to String, double to String, long to String, float to String, String to integer, String to double, String to long, String to float, decimal to binary, decimal to hexadecimal, Color to hexadecimal, hexadecimal (String) to integer, ASCII code to String, integer to ASCII code (byte), To extract ASCII codes from a String, integer to Boolean, boolean to integer, float to double, double to float

2.) Массив

Нэг болон олон хэмжээс массив тэдгээрийн төрөл, обьект хандлагат технологт хэрхэн ашиглах, Массив дээх хийгдэх үйлдэлүүд хэрэглээ.

`БИЕ ДААЛТ 02 - УДИРДАМЖ [PDF] - Татах`

No comments:

Post a Comment