Saturday, March 13, 2010

Лаб 06

Лаб 06 - Татах (Эцсийн хугацаа 9-р 7хоног) [ ТАТАХ ]
Энэ лабораторын ажлаас эхлэж оюутнууд өөрсдийн сэдвийг сонгож хөгжүүлэх болно.
Лабораторын удирдамж дээрх жишээг хараад өөрийн сонгосон сэдвийн хүрээнд ижил даалгавар хийж гүйцэтгэнэ. Цаашид лаб бүрийн шаардлагыг өөрийн сэдэвт тусгаж нэг систем болгож хөгжүүлж энэ нь Бие даалт 4 болох тул анхнаасаа өргөтгөх боломжтой сэдэв сонгож авна уу.
Sw203lab6
View more presentations from jagaarj.

No comments:

Post a Comment