Thursday, March 4, 2010

Мягмар -7 групп Хагас сайнд нөхөж орно

Хуучин Пүрэв-7 цаг -> Мягмар -7 дээр шилжсэнээс хойш 2 удаагын лаборатор орж чадаагүй тул энэ хагас сайн өдөр 03 сарын 06 нд 12:00 цагт 126-д нөхөж орно. Эхний лабораторын ажлуудын талаар давтлага хичээл орох тул бусад миний цагийн хүүхдүүдээс энэ давтлаганд сууж болно.

No comments:

Post a Comment