Saturday, March 20, 2010

Лаб 07

Лаб 7 -г хийхдээ Лаб 6-г хийсэнтэй адил өөрийн хөгжүүлж буй сэдвийн дагуу удирдамж дээрх жишээ ойлголтыг хэрэгжүүлнэ. Эцсийн хугацаа 10-р 7 хоног. [ТАТАХ]

No comments:

Post a Comment